Прием след седми клас 

Мерки за повишаване качеството на учебния процес в ПГИТ 

  План за работата на училищния психолог

  План за работата на медицинското лице

 Годишен план на училището

 Правила за действие на педагогическите специалисти при възникнали инциденти

 План за превенция и интервенция на насилието и тормоза

Правилник за дейността на училището 

  Стратегия на ПГИТ

  План на координационния съвет за превенция и интервенция на насилието и тормоза

  План за квалификационната дейност в ПГИТ

 Правилник за вътрешния трудов ред

 Правилник за осигуряване на безопасни условия на обучение, възпитание и труд

 План на координатора при организиране и координиране на процеса на осигуряване на общата и допълнителна подкрепа за личностно развитие в ПГИТ

 Училищна политика за превенция и противодействие на насилието и тормоза в ПГИТ  

Алгоритъм за прилагане на Механизма за противодействие на училищния тормоз и насилие в ПГИТ

 План по безопасност на движението по пътищата

 Правилник за дейността на ПГИТ

 Училищна политика на гражданското, здравното, екологичното и интеркултурното образование 

 План на координатора при организиране и координиране на процеса на осигуряване на общата и допълнителна подкрепа за личностно развитие в ПГИТ

Заповед за неучебни  дни за 2023/2024

  Заповед форми на обучение

 Етичен кодекс

 Училищни учебни планове 2023/2024 

Заповед за училищни учебни планове 2023/2024 

Мерки за повишаване качеството на образованието