BAK-TOURMAN: БЪЛГАРО-АВСТРИЙСКИ ПРОЕКТ ЗА СРЕДНИ УЧИЛИЩА ПО ТУРИЗЪМ - 1998-2001 HTTP://WWW.KULTURKONTAKT.OR.AT/PAGE.ASPX

 Двустранен проект за средни училища по туризъм с 3 асоциирани пилотни училища, финансиран от австрийското Федерално министерство на външните работи (BMAA) и КултурКонтакт Австрия, осъществен от k.education – Бюро за проекти София в сътрудничество с българското Министерство на образованието и науката

Начало на проекта: септември 1998 г.
Край на проекта: април 2001 г.

ЦЕЛ: Въвеждане на специалността “Туристически мениджмънт” на средно управленско равнище в 3 български пилотни училища с цел да се мултиплицира учебния план от страна на българското Министерство на образованието и науката и в други средни училища по туризъм в страната 

Акценти:
• Разработване на учебен план
•Разработване на учебни помагала • Подобряване на инфраструктурата в пилотните училища (обзавеждане на компютърни кабинети и учебни туристически бюра)
• Квалификация на учители

 Участниците в проекта от българска страна са три пилотни училища, подготвящи кадри в сферата на туризма, локализирани в три специфични центъра на туризма у нас: ТРХ- Габрово (планински туризъм), ТИТ-Велинград (балнеолечебен туризъм) и ТТ”Проф. д-р Асен Златаров” – Варна (морски туризъм). Това обуславя националното значение на проекта, а участието на Средно училище по туризъм – Кремс (Австрия) придава международни измерения на проекта.

Местоположение : България (Варна, Велинград, Габрово) и Кремс (Австрия)

Проектът се осъществява на няколко етапа, при което се организираха Интернет връзки между участниците, разработи се учебен план за специалност “Мениджмънт в туризма” и учебни програми по отделните специални предмети, при което бяха спазени изискванията на австрийската страна за учебните дисциплини и хорариума, както и българските национални образователни изисквания и стандарни. В резултат на проекта в пилотните училища бяха оборудвани кабинети по информатика и учебно-тренировъчна фирма. По време на семинарите с преподаватели от Австрия бяха подготвени българските учители, които участват в проекта.

Обучението по Мениджмънт на туризма трябва да формира умения за работа в екип, за използване на информационни технологии в ежедневната работа, за общуване с български и чуждестранни клиенти, за владеене на чужди езици, за познаване и прилагане на икономическите правила и принципи в стопанската дейност на туристическите предприятия, за вземане на управленски решения като собственик и предприемач, за организиране на материалните, финансовите и трудовите ресурси на туристическото предприятие и др.

Проектът намира отражение в професионалното обучение, като прецедент в интегрирането на учебни планове с друга страна, при което се уеднаквяват изискванията, характерни за развитите европейски туристически страни. Той рефлектира върху философията на професионалното обучение и подчиняването му не на абстрактни идеи, а на конкретните нужди на пазара и практиката. http://www.kulturkontakt.or.at/page.aspx