БЮДЖЕТ ЗА М. март 2019

АКТУАЛИЗИРАН ПРАВИЛНИК ЗА ДЕЙНОСТТА НА УЧИЛИЩЕТО на 18.04.2019

Заповед за провеждане на контролни, класни, консултации, сбирки на МО, среща на учители с родители

Заповед за стипендии втори срок

актуализирани вътрешни правила за работна заплата

Актуализиран правилник за вътрешния трудов ред

Актуализиран правилник за дейността на училището

отчет за изпълнението на бюджета на пгит

издаване на удостоверения и свидетелства за професионална квалификация

издаване на удостоверение за Валидиране

издаване на европейско приложение към диплома и свидетелство за професионална квалификация

издаване на дубликат на документ

издаване на служебна бележка за подадено заявление за допускане до ДЗИ

издаване на удостоверения за валидиране

издаване на дипломи за средно образование

Приемане и преместване на ученици

заповед за предоставени административни услуги

заповед за актуализация на правилника за дейността на училището

Актуализация на правилника за дейността на училището

програма за училищно посредничество

училищна програма за училища посланици на европейския парламент

график за провеждане на контролни, класни работи и консултации, сбирки на МО

план за сигурност при противодействие на тероризъм

план за нормален учебен процес през зимата

Бюджет за м. септември 2018

График за провеждане на януарска сесия за оформяне на годишна оценка

Годишен план на училището

дневен режим

Етичен кодекс

График СФО

Механизъм за взаимодействие между учителите, учениците и техните личен лекари за учебната 2018/2019

Мерки за повишаване на качеството на образование

меХАНИЗЪМ за извиняване на отсъствияТА НА УЧЕНИЦИТЕ

Правилник за дейността на училището

превенция и противодействие на тормоза

Програма за ПРЕВЕНЦИЯ НА ранно напускане НА УЧИЛИЩЕ ОТ УЧЕНИЦИТЕ

програма за ПРЕДОСТАВЯНЕ НА РАВНИ ВЪЗМОЖНОСТИ ЗА преобщаване на децата от уязвимиТЕ групи

механизъм за налагане на наказания

стратегия

свободни места по класове към 11.10.2018

заповед за неучебните дни в ПГИТ

Заповед за координационнен съвет

Правилник за осигуряване на безопасни условия на възпитание, обучение и труд

Учебни планове