заповед и ГРАФИКА ЗА  ИЗПИТНА СЕСИЯ 2020Г.

допълнение на ГРАФИКа зА ЯНУАРСКА ИЗПИТНА СЕСИЯ 2020Г.

ГРАФИК ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА ЯНУАРСКА ИЗПИТНА СЕСИЯ 2020г.

Правила за организиране и провеждане на изпитите на СФО

ГРАФИК ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА януарска изпитна СЕСИЯ

ГРАФИК за провеждане на СЕПТЕМВРИйска сесия

ГРАФИК ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА априлска СЕСИЯ

ГРАФИК ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА ЯНУАРСКА СЕСИЯ

условия и ред за организиране и провеждане на изпитите с учениците на СФО