ОРГАНИЗАЦИЯ НА ТУРИЗМА И СВОБОДНОТО ВРЕМЕ

ПРОФЕСИЯ: Организатор на туристическа агентска дейност 

        Тази специалност обръща внимание върху това как хората решават да пътуват, с какво да пътуват, как да прекарат свободното си време, къде биха искали да       пребивават. Придобиват се знания за околната среда, историческото наследство, икономиката и транспортната система на държавите. Ще се научите да                     планирате и осъществявате различни мероприятия, да преценявате риска и печелившите аспекти на вашата работа. Ще развиете комуникативните си                         способности. Ще се учите да работите самостоятелно, но и в екип. Този динамично развиващ се сектор предлага все по- голямо разнообразие от възможности         за реализация.

      КЛЮЧОВИ КОМПЕТЕНЦИИ:

  • Осъществява професионален контакт с гостите на чужд език;
  • Владее стандартите за туристическо обслужване
  • Познава историческото и съвременното развитие на туризма, факторите и ресурсите в туризма;
  • Познава характеристиките и особеностите на различните видове алтернативен туризъм
  • Работи с компютърни информационни системи;
  • Изготвя и предлага разнообразни туристически продукти;
  • Организира пътувания и осигурява настаняване на туристи;
  • Посредничи при продажба на самолетни, жп и автобусни билети;
  • Използва професионално-речевия етикет при рекламиране и предоставяне на основни и допълнителни услуги и мероприятия за клиентите;
  • Познава нормативните документи за оформяне на оперативно–техническата документация

 

   ПРОФЕСИОНАЛНА РЕАЛИЗАЦИЯ:

   В туроператорски и турагентски фирми. Организатори на туристически пътувания, Екскурзоводи.

    Можете да организирате екзотични разходки в пустинята, да отговаряте за управлението на самолетна компания, да работите в туристическа агенция или в             хотелска верига.