ПГИТ “ Алеко Константинов” - част от семейството на иновативните училища

 

Тенденциите в развитието на образованието в последните години предполага всяко училище да търси своите начини, за да бъде конкурентноспособно на пазара на образователните. Учителите от ПГИТ “Аалеко Константинов” винаги са експериментирали в  работата със своите ученици  с нестандалтни  и иновативни методи и средства, за да ги мотивират, за да отговорят на нуждите и интересите на новите поколения.Така се стига до подаване на кандидатура за придобиване на статут на иновативно училище.

ИНОВАТИВНО ИНТЕГРИРАНЕ НА ЗНАНИЯ И УМЕНИЯ ПО ЧУЖД ЕЗИК И ПРОФЕСИЯ

 

 Провеждане на  бинарни уроци по предметите: чужд език по професия- английски и специален предмет. Обобщават се знания, учениците получават индивидуални задачи и ползват чуждия език и специфичната лексика в симулирани реални ситуации.

 

С предложанета на този етап иновация се цели да се постигне по- голяма ефективност в усвояването на знания и тяхното приложение при чужд език по професия и специален предмет. Постигната комуникативна компетентност ще бъде използвана в реални професионални ситуации в помощ на успешна бъдеща реализация. Ефективността на иновацията ще засили доверието от страна на бизнес партньорите към младите специалисти.Доброто владеене на език е от особена важност за много от професиите в туризма. Важна цел за учителите е да провокират учениците да бъдат по- активни, да създадат възможности за тяхната изява според потребностите и интересите им.Смятяме, че това е възможност за по- качествено образование. През четирите години на иновацията, участие ще вземат ученици от 5 класа в три специалности.

През първата на иновацията/2021-2022/ се обучаваха ученици от 12б клас, специалност “ Организация на туризма и свободното време” с учители: Атанаска Геджева,Мария Узунова, Елена Еличина,Райна Петканина.Веднъж месечно, в рамките на два учебни часа се провеждаха бинарни уроципо предметите: чужд език по професия - английски с УП Екскурзоводство и УП Туристическа анимация./два часа по чужд език се съчетават с два часа от учебна практика/. Тези уроци обощаваха знания по посочените предмети, като ползваха чуждия език със специфичната терминология. През останалото време ученици и учители работиха в непрекъсната взаимовръзка,като обменяха идеи.Очакваните резултати в края на 12 клас бяха свързани с очакванията учениците да осъществят връзка между теория и практическото  приложение на езика за целите на комуникацията по избраната професия.

Успешно представяне на национално състезание “ Най- добър млад аниматор”

Успешно представяне на ДКИ

Втората година - настоящата 2022/2023- иновацията работи по същия модел със следващия клас от специалност “ Организация на туризма и свободното време” и учениците от 11 клас на специалност “ Организация на обслужването в хотелиерството”. При тях иновативната практика ще е 2 години, с което очакваме още по- ефективно усвояване на знания и увения,компетентности. Учители: Атанаска Геджева, Райна Петканина, Ваня Грънчарова, Стефка Каранейчева, Николина Янакиева.

Третата година 2023/2024  иновацията се разширява с включването на учениците от специалност “Извършване на термални процедури в балнеологични  и други възстановителни центрове”.Чуждият език е немски.

Четвъртата година -2024-2025- завършва последният етап от програмата.

  Очаквани резултати:                                 

 Очакваме от  работата с иновацията да се засили интересът на учениците към учебния процес, да се постигнат по- високи образователни резултати, готовност за участие в индивидуални и групови задачи, очаква се подобряване на образователната среда- чувство на удовлетвореност на участниците, намаляване на отсъствията, успешно представяне в състезания, добри резултати на ДКИ, за участие в международни проекти

Очакваме също така да е натрупан достатъчно опит в работата по този метод, да сме получили планираните  резултати и нови идеи за иноваци в други аспекти, предмети и дейности в училището. Работата с иновацията ще повиши нивото на професионализъм на педагогическите специалисти: планиране на дейности, екипна работа,търсене на креативни начини за решаване на казуси.Освен учениците от посочените специалности и техните преподаватели, в проекта се предвижда да бъдат включени специалисти от местния бизнес в сферата на туризма.

 За мултиплициране на иновативните практики  иницираме различни дейности: демонстрации пред нашите партньори от бизнеса в реална работна среда; публикации във фейсбук страницата, клипове презентации, споделени мнения и резултати от анкети за обратна връзка.

 

 В ПГИТ учениците са център на всички процеси и дейности. Една от стратегическите цели на училището е личностното развитие на младите хора, превръщането им в пълноценни и конкурентноспособни професионалисти, владеещи не само основни  знания и умения по специалността, но също така добри езикови,дигитални и други, наложени от времето  компетентности. Първата година ще е знакова за всички. Очаква се учениците да изградят нови знания и умения, да усвоят основните термини и изрази по ЧЕП английски, използвани в професията и специалността и свързани с пряката работа в тази област. Усвояват се и основните термини, свързани с правата и изискванията за здравословни и безопасни условия на труд. Те ще се готвят по - ефективно за ДКИ и се очакват добри резултати.  Ще намалеят отсъствията и ще се повиши успехът и ангажираността на учениците. В края на годината ще използват езика при изпълнение на професионални задачи. Втората, третата и четвъртата година, учениците ще надграждат знания и умения на постигнатото до момента. От ключовите компетентности в Европейската референтна рамка, предложеният иновативен план предвижда да развие общуване на чужд език, умение за учене, обществени и граждански компетентности, инициативност и предприемачество, културна осъзнатост и творчество. Предложената иновация е свързана с подобряване качеството на образованието, в допълнение на това, като практиката се предвижда да бъде интересна и атрактивна за учениците и ще спомогне за повишаване на тяхната активност, за подобряване обхвата на децата в ученическа възраст и за превенция от отпадането от образователната система.

                  Следвайки основните цели на програмата за мултиплициране на иновативни, педагогически и организационни практики, ще осъществим различни активности. Тъй като нашето училище има тясна взаимовръзка с представители на местния бизнес от сферата на туризма, ще иницираме съвместни дейности за демонстриране на резултатите от иновативния процес. В местните и регионални медии колегите ще споделят своите впечатления и постигнатите резултати от иновативните практики.