Административни услуги:

Стандартно заявление 

 Заявление за  допускане до държавни зрелостни изпити 

 Издаване на служебна бележка за подадено заявление за допускане до държавни зрелостни изпити 

Издаване на служебна бележка за резултати от положените изпити за проверка на способностите 

Приеманеи преместване на ученици 

  Издаване на диплома за средно образование

Издаване на дубликат на  документ за завършен клас, етапи или степен на образование-удостоверения, свидетелства, дипломи

Издаване на служебна бележка за допускане до държавени зрелостени изпити

Издаване на удостоверения и свидетелства за  професионална квалификация 

 Издаване на удостоверения и свидетелства за валидиране на професионална квалификация 

 Издаване на удостоверения за валидиране на  компетентности в съответствие с изискванията за завършване на клас, етап или основна степен на образование. 

Издаване на европейско приложение за дипломи и свидетелства за професионална квалификация