БИЗНЕС АДМИНИСТРАЦИЯ

Професия: Офис  мениджър

      След завършване на обучението по професията обучаваният ще притежава следните компетенции и умения:

 • познава изискванията и правилата за организацията и провеждането на бизнес срещи и работни мероприятия;
 • води календарен план-график на мероприятията;
 • познава структурите на държавната и общинската администрация и правомощията им;
 • притежава умения за водене на писмена бизнес кореспонденция;
 • води картотеки и архивира документация на хартиен и магнитен носител със  специализиран програмен продукт;
 • познава правилата на бизнес протокола при посрещане и изпращане на гости и  посетители и клиенти;
 • организира семинари, обучения и др.;
 • подготвя и урежда пътувания в и извън страната;
 • изготвя справки, отчети и други документи, свързани с изпълняваните дейности;
 • спазва правилата за  здравословни и безопасни  условия на труд и опазва  околната среда при изпълнение на служебните си задължения;
 • изброява правата и задълженията по длъжностни  характеристики на персонала в предприятието;
 • посочва изискванията на Кодекса на труда във  връзка с договорните отношения между работодател и работник;
 • съставя документи, свързани с трудовоправните отношения;
 • прилага нормативните изисквания за водене на личните досиета на персонала;
 • контролира персонала при изпълнение на поставените задачи;
 • организира дейностите при подбор на персонал;

              Завършилият курса на обучение може да заема следните длъжности:

 • Офис секретар;
 • Офис мениджър;
 • Технически секретар;
 • Организатор—отдел вътрешен контрол;
 • Секретар—стенография и машинопис;
 • Асистент в офис;
 • Дипломатически куриер;
 • Специалист—организиране, нормиране и отчитане на труда;
 • Специалист—държавна администрация.