НП Иновации в действие на МОН. Домакин е Професионална гимназия по туризъм "Алеко Константинов "- Плевен. Гостуват Професионална гимназия по икономика и туризъм „Алеко Константинов“ - град Велинград, ПГОХХТ „Проф. Асен Златаров“ - гр. Шумен и Варненска търговска гимназия „Г. С. Раковски“ - гр. Варна.

 Председателите на професионалните училищни общности и учениците Десислава Красимирова Балиева 11 б клас, специалност Организация на обслужване в хотелиерството, Силвина Емилова Утева 10б клас, специалност Организация на обслужване в хотелиерството и Илияна Ивова Арнаудова 10а клас, специалност Бизнес администрация от ПГИТ "АЛЕКО КОНСТАНТИНОВ "- Велинград бяха на обмен на добри практики в Плевен. Топло приятелско посрещане на участниците в НП Иновазии в действие в ПГ по туризъм – гр. Плевен и разглеждане на материално-техническата база.Наблюдавахме интердисциплинарен урок „Здравословен начин на живот“ по професионална подготовка, химия и опазване на околната среда и история и цивилизации. След урока участвахме в кръгла маса на тема „Иновацията – предпоставка за постигане качество на обучението и развитие на креативното мислене у ученици и учители“ (успоредно среща на учениците от мобилността с ученици от гимназията – домакин в клуб „Кариера“). Обсъдихме и изискванията за изграждане на STEM центрове в училищата.Посетихме Панорама „Плевенска епопея“ и Скобелев парк. Огромна благодарност на директора- госпожа Малинка Маринова и нейния екип за сърдечното посрещане!

 

Важен аспект в развитието на гимназията е  търсенето на условия за превръщането й в иновативно училище.Сформиран екип от специалисти направи проучвания за възможностите на институцията, изготви и проведе анкети за мнението и готовността на учителите за въвеждане на иновации в работата им и евентуалните ползи от тях.Успешното кандидатстване по НП „ Иновации в действие“ даде възможност на  ръководството,  група учители и ученици да посетят Частна профилирана гимназия по туризъм и предприемачество в град Добрич, където се запознаха с иновациите и методите на работа в  училището.  В рамките на два дни участниците се включиха в часове по отделни дисциплини, наблюдаваха маршрутизация на обучението по английски език и нововъведения в предмети от учебния план. Някои от младите и новоназначени преподаватели  в ПГИТ преминаха обучения, свързани с иновациите в образованието. Има оформени идеи за въвеждането им в работата.