ИКОНОМИЧЕСКА ИНФОРМАТИКА

Професия: Икономист – информатик 

 

            Това е актуална специалност, която отговаря на изискванията на съвременните фирми, използващи високо интелигентни технологии и софтуерни продукти. Формира знания и умения в областта на приложението на информационните технологии в бизнеса. Това включва запознаване със спецификата на икономическите приложения на информатиката и информационните технологии, както и усвояване на спецификата на английския език в подобна област. 

  Ключови компетенции:

 • Работи отлично с компютър и умее да ползва програмни продукти, както и съвременни технологии за изпълнение на икономически задачи;
 • Познава и прилага правилата за работа с всички устройства от конфигурацията на една компютърна система;
 • Инсталира и администрира необходимия приложен и системен софтуер;
 • Използва приложен софтуер за въвеждане, обработка, съхраняване и извеждане на различни форми и отчети, справки и сведения;
 • Работи с интернет, уеб технологии, графични пакети програми;
 • Познава стопанското устройство на страната, съществуващите икономически отношения, процеси и явления, прави изводи за факторите, които ги пораждат;

   Завършилият курса на обучение  може да заема следните длъжности:

 • Аналитичен специалист по програмно осигуряване на компютърни системи;
 • Банков служител-въвеждане на данни;
 • Оператор-въвеждане на данни;
 • Специалист с контролни функции, човешки ресурси;
 • Специалист по снабдяване и пласмент;
 • Мениджър екип;
 • Специалист с контролни функции, деловодство и архив;
 • Специалист по маркетинг.