П О К А Н А

За обучения за повишаване на квалификацията и компетентностите на учителите и на преподавателите по професионална подготовка, включително теоретично и практическо обучение по проект

           

           Във връзка с осъществяване на Дейност I,Дейности в подкрепа на училищата, осигуряващи дуална система на обучение По дейност 1.1. Обучения за повишаване на квалификацията и компетентностите на учителите и на преподавателите по професионална подготовка, включително теоретично и практическо обучение по проект „Подкрепа за дуалната система на обучение” представям на Вашето внимание теми за обучение на учители по професионална подготовка в ИПГИТ”Ал.Константинов”Велинград:

- Нови техники и технологии – 3 обучения;

- Нови методи на преподаване – 1 обучение;

- Нови методи за оценяване – 1 обучение;

- Обучение за разработване на учебна документация – 1 обучение.

Обученията ще се провеждат приоритетно за учители, преподаващи в специалностите: спец.”Извършване на термални процедури в балнеологични и други възстановителни центрове”, проф.”Изпълнител на термални процедури” и спец.”Кетъринг”, проф.”Ресторантьор”, дуална система на обучение.

           Всеки учител по професионална подготовка/учител-методик за периода на изпълнение на проекта следва да премине най-малко 2 обучения за учебна година. Обученията не дублират едно и също съдържание на обучението.

         Продължителността на обученията е в рамките на 3 дни за 24 академични часа, от които поне 8 академични часа са за практическо обучение в партниращото предприятие.

         Обученията се провеждат в групи до 8 учители (средно 5). Начинът и редът за включване в обученията, както и график на провеждането, се определя от директора на училището.

        Всеки успешно обучен учител/преподавател по професионална подготовка и учител методик следва да получи Удостоверение за проведено обучение на учителя/учителя-методик за повишаване на квалификацията и компетентностите - Приложение № 4

         При стартиране на обучението се изготвя учебен график, съгласно който се провеждат теоретична и практическа част, като практиката част не е задължително да се проведе непосредствено след теоретичната.

         В тази връзка, моля в срок до 30.09.2021г. в 10,00 часа да подадете заявление, Приложение №1 към писмото за включване дейностите по проекта.

                                                                                                                                                                                                                                                Директор:

                                                                                                                                                                                                                                                               /инж.Любка Байлова/

          П О К А Н А

          Във връзка с осъществяване на Дейност IV,Дейности в подкрепа на работодателите, поддейност 4.1. обучения на наставници, в педагогически и  методически умения по проект „Подкрепа за дуалната система на обучение”,и поддейност 4.2. осигуряване на наставници за провеждане на дуалната система за обучение в предприятията, както и във връзка с изпълнение на договор №.............................., Ви моля да представите в срок до 30.09.2021г.,10,00 часа Ваши предложения за наставници в специалности: спец.”Извършване на термални процедури в балнеологични и други възстановителни центрове”, проф.”Изпълнител на термални процедури” и спец.”Кетъринг”, проф.”Ресторантьор”, дуална система на обучение.

           Обучение на наставници в педагогически и методически умения

 Наставниците от предприятията трябва да отговарят на изискванията на чл. 17а1, ал.2 от Закона за професионалното образование и обучение.

  1. Работодателят-партньор предоставя на училището списък на лицата, определени да преминат обучение за наставници. Броят на наставниците се определя в съответствие с изискванията на чл. 21, ал. 3 от Наредба № 1 от 8.09.2015 г. за условията и реда за провеждане на обучение чрез работа (дуална система на обучение) - един наставник отговаря за не повече от петима обучавани.
  2. Възможността за провеждане на обучения в партниращите училища е предварително заложена в споразумението за партньорство между работодателя и училището, участващо в проекта.
  3. Обученията на наставници за придобиване на педагогически и методически умения се извършват по Програмата за обучение на наставници, одобрена от Министъра на образованието и науката със Заповед № РД09-997/2.04.2019 г.
  4. Обученията на наставници се оповестяват публично от училищата, осъществяващи дуална система на обучение.
  5. Обученията се провеждат по график, разработен от училището и съгласуван с работодателя -партньор.
  6. Всяко обучение е с продължителност 24 академични часа в рамките на три дни, от които поне 8 часа се провеждат в училище с оглед постигане на максимален ефект.
  7. През периода на изпълнение на проекта всеки наставник следва да участва най-малко в едно обучение на година.
  8. Обученията се провеждат в групи до 8 участника (средно от 5). Един наставник може да участва само в едно обучение по дадена тема през периода на изпълнение на проекта.
  9. Всеки наставник, преминал обучение, получава Удостоверение за проведено обучение за наставник при работа с обучаваните за осъществяване на обучение чрез работа - Прило­жение № 9, съгласно Заповед № РД09-495/20.02.2020 г. на министъра на образованието и науката.

Осигуряване на наставници за провеждане на дуална система за обучение в предприятиата.

Изискванията за определяне на наставници са уредени в Закона за професионалното образование и обучение и Наредба № 1 от 2015 г. за условията и реда за провеждане на обучение чрез работа (дуална система на обучение). При провеждане на . Наставниците се определят от работодателя, съобразно изискванията на Закона за професионалното образование и обучение и Наредба № 1 от 2015 г. за условията и реда за провеждане на обучение чрез работа (дуална система на обучение),като изискванията са:

- да притежава професионална квалификация по професията, по която се извършва обучението;

- да има най-малко три години доказан професионален опит по същата професия;

- да е преминал обучение за наставници.                                              

 Един наставник отговаря най-много за пет ученици.

В периода на изпълнение на проекта за провеждане на дуалната система на обучение на учениците за практическото им обучение в ХI и ХII клас, всеки наставник ще осигури необходимото практическо обучение и подкрепа чрез провеждане на инструктаж по безопасност, организиране на работното място, поставяне на конкретни задачи, проверка на изпълнението им, даване на отговори на поставени от учениците въпроси, решение на казуси, разрешаване на конфликти и др. На наставника се осигурява възнаграждение за 1 час пряка работа с обучаващите се ученици. След приключване на учебната година партниращото предприятие издава Удостоверение за проведено обучение в реална работна среда в качеството на наставник - Приложение № 10, на всеки наставник, в което се посочва периодът на обучението и учениците от ХI и ХII клас, за които е отговарял.

При възникнали въпроси не се колебайте да се свържете с нас.

                                                                                                                                                                                            С уважение:

                                                                                                                                                                                                     Л.Байлова  Директор на ИПГИТ”Ал.Константинов”Велинград