Заповед за утвърждаване на допълнение на длъжностните характеристики

 Заповед за утвърждаване на Вътрешни правила за мерки за защита на личните данни

 Заповед за определяне на П. Веселинов за длъжностно лице за защита на личните данни

Заповед за определяне на отговорните лица за регистъра