ИКОНОМИКА И МЕНИДЖМЪНТ

Професия : Икономист

         Специалността „Икономика и мениджмънт“ е ориентирана предимно към обучаемите, търсещи реализация в сферата на икономиката и фирменото управление. Но като цяло, тази широкоспектърна обучителната програма Ви предоставя необходимите знания и опит за да се интегрирате успешно във всеки вид съвременен бизнес. .

         Учениците от специалност „Икономика и мениджмънт“ получават не само фундаментални теоретични познания по изучаваната материя, но и възможност да се запознаят отблизо с практическите особености на професиите, свързани със специалността. По време на обучителния процес се акцентира върху развитието на аналитичното мислене и мениджърските способности на всеки ученик. Предвидено е решаването на практически задачи и казуси от областта на мениджмънта, изследване и дискутиране на примери от реалния икономически живот и др., които да научат бъдещите мениджъри и икономисти да действат гъвкаво и адекватно в процеса на вземане на управленски решения.

    Завършилият курса на обучение може да заема следните длъжности:

  • икономически съветник;
  • икономически анализатор;
  • икономист-банково дело;
  • икономист-външна търговия;
  • икономист-данъчно облагане;
  • икономист-организация и управление;
  • икономист-организация на производството;
  • икономист-управление на персонала;
  • икономист-обществени поръчки.