Проект 2022-1--BG01- KA121-VET- 000054231 " Усъвършенстване на професионалните умения в сферата на икономиката и туризма в реална работна среда ", Ключова дейност 1 "Образователна мобилност на граждани", сектор Професионално образование и обучение на програма Еразъм +.

 Поредна възможност за обогатяване на професионалните умения чрез работа в реална работна среда и опознаване на света!

30 ученици от всички специалисти, придружени от учителите Елена Узунова, Ваня Грънчарова и Стефка Каранейчева са участниците в мобилността в   Лайпциг, Германия.

 Учениците  от различни специалности на гимназията получиха възможност да  практикуват своята професия на различни реални работни места в Германия. Готвачите приготвяха заедно със своите ментори храната на студентите от различни факултети в Лапцигския университет, както и храната на своите приятели от различни европейски страни в кампуса, в който са настанени. Хотелиерите участваха в осъществяването на различни дейности в хотели на град Лайпциг. Учениците, които се обучават по професия "Изпълнител на термални процедури" имаха възможност да се запознават с работата на своите колеги в дом за стари хора в град Лайпциг. След първия работен ден работещите в дома споделиха, че усмивките по лицата на възрастните хора са повече и те са щастливи да общуват с нашите прекрасни деца. Учениците от специалност "Бизнес -администрация" имаха възможност да разработват бизнес- план и разискват различни интересни казуси с представители на бизнеса в Германия.

 Участниците   получиха  сертификати и отлична оценка за своята работа на различни реални работни места в Лайпциг, Германия.

Цели на проекта:

Разширяване на кръгозора на учениците и предоставяне на нови възможности за работа и обучение в ЕС;

Комуникация с чуждестранни партньори и туристи и усъвършенстване  на езиковите умения на учителите и учениците;

Подобряване на професионалните умения на учениците в сферите на хотелиерството, ресторантьорството и маркетинга чрез работа в реална, мултикултурна работна среда;

Опознаване на традициите,историата и местната кухня на страната домакин;

Предоставане на възможност на учениците за усвояване на практически умения и ключови компетентности, осигуряващо  повече възможности за бъдеща реализация.

Работата по програма „ Еразъм+“ е отлична възможност да се постигнат едновременно няколко стратегически цели на нашата училищна общност: повишаване на мотивацията  за учене;отлична социализация и усвояване на ключови умения,необходими за съвременния свят,превръщане на гимназията в желана образователна институция сред младите хора;повишен авторитет на училището; подобрена материално- техническа база;изграден кадрови и аздминистративен капацитет за работа по проекти; откриване на възможности за пътувания, изучаване на културата и забележителностите на европейски страни. Целенасочените усилия на  на екипа за работа по програмата спомогнаха  за реализиране  на стратегичуеските цели и направиха възможни през последните няколко години мобилности на ученици и учители.

 Подкрепата на Европейската комисия за изготвянето на настоящата публикация не представлява одобрение и на нейното съдържание. Тази публикация отразява гледните точки на авторите и от Европейската комисия не може да се търси отговорност за начина, по който може да бъде използвана съдържащата се тук информация.