"сИГУРНОСТ В УЧИЛИЩЕ"

 

Сигурността на децата, учениците, учителите и помощният персонал в институциите на предучилищното и училищното образование е от изключителна важност. В ЗПУО е разписана отговорността на съответните органи за осигуряване и контролиране на сигурността в училище. Системите за сигурност и видеонаблюдение трябва да обезпечават оптималната защита на учениците.

Училището отчете тази необходимост и потърси начини да осигури финансов ресурс за закупуване на технически средства, които в максимална степен да подпомогнат за подобряване цялостната организация на охрана в сградата. Екип от преподаватели разработи предложение – проект и кандидатства по НП „ Създаване на достъпна архитектурна среда и сигурност в училище“, модул „Сигурност в училище“, дейност 3 – Система за контрол на достъпа.

         Проектът включва система за регистрация и отчитане контрола на достъпа чрез физически бариери – турникети, съобразени с осигуряване на достъпа за брой ученици,учители и персонал.Бяха инсталирани съоръжения за пропускателен режим при входа на гимназията, което ще даде възможност за по- голям контрол на влизащите и излизащите от сградата. При пускането в експлоатация бе организирано и обучение на обслужващия персонал на база предприетата организация на охрана и пропускателен режим в образователната институция.