Училището кандидатства и спечели финансиране по Модул 1 и Модул 2 на национална програма

„ Заедно за всяко дете“ за 2019/2020г.

Основният приоритет в работата на МОН е пълният обхват и включването на децата и учениците в задължителна предучилищна и училищна възраст в образователната система,както и равен достъп до образование на всички деца и ученици.Съгласно ЗПУО участниците в образователния процес са децата,учениците,учителите,директорите и другите педагогически специалисти,както и родителите.Нормативната уредба осигурява прилагането на подходи и въвеждането на интегрирана политика,изискваща синхронизирани усилия на заинтересованите страни,свързани с образованието и с личностното и професионалното развитие на учениците.Съвместните усилия на екипите за обхват с родителите/семейна среда/ са водещи в този процес.

              Цели на програмата:

 - Подпомагане на дейностите на екипите по подбор и систематизиране на мерки за обхващането и задържането на децата и учениците в задължителна предучилищна и училищна възраст.

 - Подобряване на комуникацията между представителите на различните институции,участващи в екипите за обхват.

  -  Осигуряване на ефективна комуникация с обществеността и публичност на процеса по обхващане и задържане на децата и учениците в образователната система.

 -       Ангажиране на родителите и другите членове на семействата в процеса на обхващане и задържане на децата и учениците в системата на образованието и повишаване възпитателния потенциал на семейството.

 

          В съответствие със специфичните цели на програмата е предвидено реализация на две тематични дейности:

Модул 1 „Подпомагане на екипите за обхват".

Модул 2 „Добри практики и взаимодействие с родителите на институциите от предучилищното и училищното образование“.

                                                                                                  

Голяма част от заложените дейности  в плана за работа на екипите по Модул 1 бяха успешно реализирани. Със съдействието на класните ръководители бяха идентифицирани застрашените от отпадане ученици.  Изготвен бе график за посещение в техните семейства и бяха набелязани мерки за всяко от децата. Заедно с подкрепата на компетентните институции успяхме да осъществим срещи-разговори с родители и ученици, в които да изясним причините за проблемите и възможности за преодоляването им. В началото на годината със специално подготвени тестове и анкети проучихме мнението на родителите за проблемите и предизвикателствата пред тях, свързани с децата им. След анализа им бяха изработени листовки, дипляни и специална книжка с необходимата информация в помощ на родителите.

 След приключване на  планираните дейности бе отчетена необходимостта от разширяване на обхвата на програмата за финансиране и  на други , свързани с работата на членовете на екипите за обхват; тази работата с децата в риск изисква съвместните усилия на различни специалисти и институции. Освен това е процес, който би трябвало да продължава през цялата учебна година.

Успешна е работата и по модул 2 от националната програма „Заедно за всяко дете За реализиране на целите,поставени за изпълнение в Модул 2 бяха набелязани различни дейности за взаимодействие с родителите на училищната ни общност. Въпреки трудностите  при комуникацията  и връзката с голяма част от родителите,  успяхме да осъществим   заплануваните инициативи и да покажем колко важна е връзката и съвместните усилия на  всички заинтересовани страни . Училището за родители постави началото на една дейност,която ще продължи във времето и ще помага на все повече родители. Информационните материали  дават възможност важните послания да стигнат до по-голям брой от членовете на училищната общност.Осъществените  неформални срещи с родителите са гаранция за успешно решаване на проблемите,свързани с младите хора.Удовлетвореността на родителите от подкрепата на учители и институции,от възможностите за участие в решаването на различни училищни казуси показа,че усилията рано или късно водят до позитивен резултат.Програмата бе от полза и за учителите,които също се включиха в училището за родители по различни теми.