• 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
  • 7
  • 8
  • 9
  • 10

 П О К А Н А

 За обучения за повишаване на квалификацията и компетентностите на учителите и на преподавателите по професионална подготовка, включително теоретично и практическо обучение по проект

 

    

Във връзка с осъществяване на Дейност I,Дейности в подкрепа на училищата, осигуряващи дуална система на обучение Поддейност 1.1. Обучения за повишаване на квалификацията и компетентностите на учителите и на преподавателите по професионална подготовка, включително теоретично и практическо обучение по проект „Подкрепа за дуалната система на обучение” представям на Вашето внимание теми за обучение на учители по професионална подготовка в ИПГИТ”Ал.Константинов”Велинград:

- Нови техники и технологии – 3 обучения;

- Нови методи на преподаване – 1 обучение;

- Нови методи за оценяване – 1 обучение;

- Обучение за разработване на учебна документация – 1 обучение.

Обученията ще се провеждат приоритетно за учители, преподаващи в специалностите: спец.”Извършване на термални процедури в балнеологични и други възстановителни центрове”, проф.”Изпълнител на термални процедури” и спец.”Кетъринг”, проф.”Ресторантьор”, дуална система на обучение.

Всеки учител по професионална подготовка/учител-методик за периода на изпълнение на проекта следва да премине най-малко 2 обучения за учебна година. Обученията не дублират едно и също съдържание на обучението.

Продължителността на обученията е в рамките на 3 дни за 24 академични часа, от които поне 8 академични часа са за практическо обучение в партниращото предприятие.

Обученията се провеждат в групи до 8 учители (средно 5). Начинът и редът за включване в обученията, както и график на провеждането, се определя от директора на училището.

Всеки успешно обучен учител/преподавател по професионална подготовка и учител методик следва да получи Удостоверение за проведено обучение на учителя/учителя-методик за повишаване на квалификацията и компетентностите - Приложение № 4

При стартиране на обучението се изготвя учебен график, съгласно който се провеждат теоретична и практическа част, като практиката част не е задължително да се проведе непосредствено след теоретичната.

В тази връзка, моля в срок до 30.09.2021г. в 10,00 часа да подадете заявление, Приложение №1 към писмото за включване дейностите по проекта.

                                                                                     Директор:

                                                                                           /инж.Любка Байлова/

п о л е з н и   в р ъ з к и