„ Равен достъп до училищно образование в условията на кризи“/Проект № BG05M2OP001-5.001- 0001/ , финансиран по Оперативна програма “

 Приключи работата по проект „ Равен достъп до училищно образование в условията на кризи“/Проект № BG05M2OP001-5.001- 0001/ , финансиран по Оперативна програма “ Наука и образование  за интелигентен растеж", съфинансиран от ЕС,с конкретен бенефициент Министерство на образованието.

Целта на проекта беше да не се допуска прекъсване на образователния процес и приобщаващото образование в условията на кризи, както и противодействие на риска от отпадане в ситуация на обучение от разстояние. Предвидените дейности бяха пряко свързани с преодоляване на последиците, предизвикани от пандемията Covid19 и са свързани с техническото обезпечаване на образователната система. Важен приоритет е осигуряване на достъп за всички ученици, равни условия за развитие на дигиталната грамотност и качествено обучение. Организирани бяха обучения за ученици от уязвимите групи за придобиване на умения за обучение  от разстояние в електронна среда. Целева група освен учениците бяха и педагогическите специалисти, родители и образователни медиатори. Реализирани бяха обучения на родители, насочени към създаване на умения за работа с дигитални устройства и електронни образователни платформи за търсене и използване на ресурси. Педагогическите специалисти имаха възможност за усъвършенстване на уменията им за преподаване на знания в ОРЕС.

Благодарение на проекта беше обогатена материално- техническата база в училище с лаптопи, канцеларски материали и др. , необходими за работа в електронна среда от разстояние.

Във връзка с изпълнение на допълнително включената в проекта дейност за осъществяване на тренинги за повишаване   на социално- емоционалните умения на учениците, бяха организирани по график обучения за учениците от 8 до 11 клас. Външни експерти – представители на Главна дирекция „ Пожарна безопасност и защита на населението“, Психолог, медицинско лице – БЧК- обучаваха учениците с цел формиране на умения за реагиране при кризисни ситуации. Предложени бяха интересни и полезни теми: Природни явления, бедствия, пожари;Раница за бедствия, Семеен план при бедствия; Оказване на първа помощ при бедствия и аварии, и спешни състояние при извънредни ситуации;Емоционално фокусиране за справяне в условията на кризи.

 

проект BG05M2OP001-5.001-0001 „Равен достъп до училищно                                                             образование в условията на кризи“

 

    Проектът цели да не се допусне прекъсване на образователния процес и приобщаващото образование в условията на кризи и да се противодейства на риска от отпадане в ситуация на обучение от разстояние. Предвидените дейности са логически обвързани и осигуряват възможност за непрекъснатост на образователния процес. Те са пряко свързан с преодоляване на последиците, предизвикани от пандемията от COVID-19 и са свързани с техническото обезпечаване на образователната система и осигуряване на условия за провеждане на обучение от разстояние в електронна среда, които са определени на база необходимостта от краткосрочното им изпълнение. Важен приоритет е пълното осигуряване на достъп за всички ученици до виртуална класна стая в условията на продължителна пандемия. Чрез проекта образователната система следва да осигури равни условия за всички ученици за развитие на дигитална грамотност и качествено обучение по всички предмети за всички образователни етапи. Целева група освен учениците са и педагогическите специалисти, родителите и образователните медиатори. С помощта на планирани обучения за педагогическите специалисти се цели насърчаване за придобиване и усъвършенстване на цифрови умения, използване на иновативни методи за преподаване и учене. Планирани са обучения на образователни медиатори и на родители, насочени към създаване на умения за работа с дигитални устройства и с електронни образователни платформи за търсене и използване на електронни образователни ресурси, което от своя страна допълнително би помогнало на учениците за пълноценното им участие в образователния процес.

Проектът е на обща стойност 109 562 541,93 лева и е с продължителност 35 месеца.

Основна цел на проекта е да не се допусне прекъсване на образователния процес и приобщаващото образование в условията на кризи, да се осигурят условия за ефективност на образованието, да се противодейства на риска от отпадане в ситуация на обучение от разстояние.

Специфичните цели са:

  • Подобряване на условията и осигуряване на равен достъп за обучение от разстояние в електронна среда;
  • Създаване на условия за усъвършенстване на цифровите умения на преподавателите за по-ефективна работа във виртуална среда и насърчаване използването на иновативни методи на преподаване и учене;
  • Насърчаване на мотивацията на родителите за по-активно включване в образователния процес от разстояние в електронна среда с цел подпомагане на учениците в семейната среда.

Допустими дейности

  • Дейност 1 Закупуване на технически средства за педагогически специалисти и ученици за обезпечаване на образователния процес в условията на кризи.
  • Дейност 2 Обучение на ученици, вкл. от уязвими групи за придобиване на умения за обучение от разстояние в електронна среда.
  • Дейност 3 Обучение на педагогически специалисти за усъвършенстване на уменията им за преподаване/провеждане на занимания от разстояние в електронна среда.
  • Дейност 4 Обучение на образователни медиатори и родители за придобиване на умения за работа в електронна среда (в т.ч. образователни платформи, търсене на електронно съдържание и др.).
  • Дейност 5 Подкрепа за допълнително синхронно обучение от разстояние в електронна среда.