график на Консултации,Приемно време, контролните, класни работи, сбирки на мО, ДЧФ, ДЧК от 3.11.2020г.

Списък на избраните учебници

СЕДМИЧНО РАЗПИСАНИЕ ПО КЛАСОВЕ за 1 срок

допълнителен час по физическо възпитание до 2.11.2020