Участниците в клуб "Зад микрофона" с ръководител г-жа Атанаска Геджева ни поздравиха с настъпващите приказни празници.

 В публичната реч, интерпретираха темата „Екология и пренаселеност“

 Седмицата на предприемачеството в ИПГИТ „ Алеко Константинов“

 Традиционните есенни благотворителни празници

 Защита на основните права в  Европейският съюз

 Проект № BG05M2OP001-2.014-0001 ,,Подкрепа за дуалната система на обучение“, финансиран от Оперативната програма „Наука и образование за интелигентен растеж“ 2014-2020