ЕКИП 

ГЛАВЕН УЧИТЕЛ: 

  ЛЮБА  СЕРГЕВА

 ПУ "Паисий Хилендарски" - Магистър спец. Български и руски език , - II  ПКС

GSM:   0885818960

 

 

ГЛАВЕН УЧИТЕЛ: 

 РАДОСЛАВ РАЙЧЕВ
РЪКОВОДИТЕЛ ИКТ:

ЙОРДАНКА НИКОЛОВА 

 

 

ПЕДАГОГИЧЕСКИ СЪВЕТНИК

КРИСТИНА КАЛОЯНОВА

БСУ - Магистър 

спец. Стопанско управление ,

 GSM: 0886549423

 Тeхнически  университет -  София  - Бакалавър

 спец."Компютърни системи и технологии" - II  ПКС

        GSM:0887223645

 

 Нов български университет

гр. София

спец. "Психология"

GSM: 0886400441