Заповед за прием след 3-то класиране 

Програма за квалификация на педагогически специалисти на тема: " Атестирането на педагогически специалисти-организация, провеждане, последици" -Благоевград, -24-25.06.2022

 Учебни програми за РПП и ПП 

Заповед за учебни програми за РПП и ПП 

Училищна политика на гражданското, здравното, екологичното и интеркултурното образование 

Мерки за повишаване на качеството на образованието 

Правила за стипендии 

Процедура за създаване и функциониране на УТФ  в ПГИТ 

План за реализиране на стратегическите цели на ПГИТ за периода 2020-2022 година

 Стратегия на ПГИТ

Ред за налагане на санкции на учениците

 Ред за награждаване и поощряване на учениците

 Ред за извиняване на отсъствията на учениците

 План на координационния съвет за превенция и интервенция на насилието и тормоза

 Механизъм за взаимодействие между учители и техните лични лекари

 План за работата на педагогическия съветник

План за контролната дейност на директора

 Заповед форми на обучение

 Свободни места по класове

 План на координатора при организиране и координиране на процеса на осигуряване на общата и допълнителна подкрепа за личностно развитие в ПГИТ

Годишен план на училището

Вътрешни правила за работна заплата

Етичен кодекс

Алгоритъм за прилагане на Механизма за противодействие на училищния тормоз и насилие в ПГИТ

Заповед за утвърждаване на Правилник и Мерките за обучение в условията на COVID-19 (1)

 План за дейността на училищната библиотека

 План за квалификационната дейност в ПГИТ

План по безопасност на движението по пътищата

Правилник за вътрешния трудов ред

Правилник за дейността на ПГИТ

Правилник за осигуряване на безопасни условия на обучение, възпитание и труд

Превантивни дейности за справяне с агресията и насилието в ПГИТ

 Програма за превенция на напускане от училище

 Програма за приобщаване на деца от уязвимите грепи

 Училищна политика за превенция и противодействие на насилието и тормоза в ПГИТ

Училищна стратегия за подкрепа на личностното развитие на ученика в ПГИТ

 Училищни учебни планове

 Заповед за утвърждаване на Правилник и Мерките за обучение в условията на COVID-19