Учебници  за 8, 9, 10 клас през 2019/2020 учебна година 

Правила за управление на инциденти, свързани с информационната сигурност 

Правила за достъп до обществена информация по ЗДОИ 

 

Етичен кодекс на ученика 

 Правилник за вътрешния трудов ред

 Правилник за здравословни и безопасни условия на труд

Правила при възникнал инцидент, нещастен случай  или влошено здравословно състояние на ученик

 Инструктаж на служители и учители-действия при инциденти 

Инструктаж-действия при инциденти 

Информация за същността на всеки вид социална услуга 

Учебни програми 

Седмично разписание първи срок 

Процедура за превенция от насилие и тормоз 

Програма гражданско образование 

План превенция отпадане 

План за реализиране на стратегии

Програма за предоставяне на равни възможности 

Отчет на стратегията 

Механизъм за оценяване на риска от отпадане  на ученици от училище 

Мерки за намаляване броя на отсъствията 

Мерки за повишаване качество на образование 

Дневен режим 

 Заповед за утвърждаване на Етичен кодекс в ПГИТ

 

 Заповед за утвърждаване на механизъм за взаимодействие между учители, ученици и личните лекари 

Правилник за дейността на училището

 Училищни  учебен план 

 Заповед за определяне формите на обучение 

Програма за равни възможности и за приобщаване на  учениците от уязвими групи

План за насърчаване и повишаване на грамотността в училище 

 

 Програма за превенция на ранното напускане на училище от учениците.

 

Годишен план на училището