Устав на ученическия съвет 

График на дейностите по приемането на ученици след завършено основно образование. График на дейностите за организацията, провеждането и оценяването на изпитите от националното външно оценяване (НВО) в VII и в Х клас през учебната 2019 – 2020 г.

 

Членове на ученическия съвет при ПГИТ„Алеко Константинов“-гр.Велинград

 Мотивирано предложение за държавен план - прием 2020/2021година

Отчет на бюджет към 31.12.2019г. 

Отчет за достъп до обществена информация 

 Стратегия за възпитателната работа в образователните институции

 Обръщение на министъра на образованието и науката

Промени в седмичното разписание 

Лекторски часове за учебната  2019/2020 

Мерки за повишаване качеството на образование в ПГИТ 

План за действие при бедствия, аварии, катастрофи и пожар на ПК 

Критерии и показатели за всеки вид стипендия 

План за безопасност на движението по пътищата през учебната 2019/2020година 

Седмично разписание за учебната 2019/2020 

Свободни места по специалности 

Обява за свободно работно място в училище за  социален работник 

Неучебни, но присъствени дни за 2019/2020г. 

Учебни програми 

Учебни планове 

Мерки за повишаване на качеството на образование

Правилник за осигуряване на безопасни условия на възпитание, обучение и труд

 Изпълнение на бюджета

Форми на обучение в ПГИТ

Дневен режим 

Алгоритъм за противодействие на училищния тормоз

 Алгоритъм за прилагане на механизъм за противодействие на училищния тормоз и насилие

Правилник  за дейността на ПГИТ 

План за  работа на педагогическия съветник

 Иституционална политика за подкрепа на гражданско, здравно, екологично и                     интеркултурно образование

Стратегия за развитие на ПГИТ 

 Здравословни и безопасни условия на труд

 Правила за организирането и провеждането на вътрешно институционалната                     квалификация

Правила за управление на инциденти, свързани с информационната сигурност 

 

Правила за достъп до обществена информация по ЗДОИ 

 

  Етичен кодекс в ПГИТ

 

Програма за равни възможности и за приобщаване на  учениците от уязвими групи

План за насърчаване и повишаване на грамотността в училище 

 

 Програма за превенция на ранното напускане на училище от учениците.

 

Годишен план на училището

 

Учебници  за 8, 9, 10 клас през 2019/2020 учебна година