Отчет за бюджета за 2017година

 

Анекс към ПДУ 

 

График за провеждане на  изпити за определяне на оценка 

 

Списък на учениците получили стипендия през първия срок 

 Анекс към ПДУ 

 

Седмично разписание за 1 срок 

 

Консултации 1 срок 

 

Анекс към ПДУ 

 

Отчет за изпълнение на бюджета до 31.08.2017 

Утвърден правилник за осигуряване на безопасни условия на възпитание, обучение и труд 

Утвърден бюджет за 2017 година 

 

Етичен кодекс 

 

Програма за представяне на равни възможности и за приобщаване на децата и учениците от уязвимите групи 

 Заповед за утвърждаване на  механизма за преместване на ученици 

 

 Заповед за утвърждаване на  механизма за налагане на наказания на учениците

Заповед за утвърждаване на  механизма за извиняване на отсъствия

Заповед за утвърждаване на механизъм за взаимодействие между учители, ученици и личните лекари 

Правилник за дейността на училището 

 

Училищни  учебен план 

 

Заповед за определяне формите на обучение 

 

Програма за превенция на ранното напускане на училище от учениците.

Годишен план на училището